Adviezen

Score5 (1 Stemmen)

Elektronische chip in het paard: 3 stappen om het te identificeren

Verplichtingen

1. Welke paardachtigen dienen geïdentificeerd te worden?

Elk paard dat op het Belgisch grondgebied verblijft moet geïdentificeerd zijn.

Elk paard uit een andere lidstaat dat definitief op het Belgisch grondgebied binnengebracht wordt en dat niet bestemd is om binnen de tien dagen na zijn aankomst geslacht te worden, wordt
binnen de dertig dagen na aankomst geëncodeerd in de centrale gegevensbank en in elk geval voor elke verandering van de houder. (bewezen door het gezondheidscertificaat).

Elk paard dat definitief ingevoerd wordt uit een derde land op het Belgische grondgebied en dat niet bestemd is om binnen de acht dagen na zijn aankomst geslacht te worden, dient geïdentificeerd te worden overeenkomstig de bepalingen van verordening 504/2008 en van dit besluit en dient binnen de drie maanden na aankomst, en zeker voor het verlaten van het Belgische grondgebied, geëncodeerd te worden in de centrale gegevensbank. (bewezen door het gezondheidscertificaat).

puce_cheval_identification.jpg

2. Procedure om een veulen te identificeren

Ik wens mijn veulen of mijn ezelveulen te identificeren.

1. Een correcte identificatie
2. Binnen welke termijn dient mijn veulen geïdentificeerd te zijn?
3. Uitsluiten voor menselijke consumptie of niet?
4. Identificatie procedures

2.1. Een correcte identificatie (3 elementen)

Alle in België verblijvende paardachtigen (paarden, ezels, pony’s, zebra’s, …) dienen geïdentificeerd te worden aan de hand van een:

 • EU-conform paspoort (inclusief  Sectie II : Toediening van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik  of bijlage IX : Medische behandelingen – eindbestemming van het dier voor )
 • Microchip, beantwoordend aan de ISO-normen 11784 en 11785, in de linkerhalsstreek
 • Identificatie in de centrale databank
Het volstaat NIET dat uw paardachtige gechipt is en over een paspoort beschikt! De gegevens van de paardachtige moeten ook geregistreerd worden in de centrale databank, beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard (BCP).
 

2.2. Binnen welke termijn dient mijn veulen geïdentificeerd te zijn?

Een veulen dient geïdentificeerd te worden binnen het jaar van zijn geboorte (dus binnen de 12 maanden na geboortedatum). Het paspoort dient ook binnen deze periode uitgegeven worden .

Bijvoorbeeld: Een veulen geboren op 15 april 2016 heeft tijd tot 15 april 2017 (Uitgifte van het paspoort inbegrepen) . Een veulen geboren op 10 september 2016 moet dus tegen 10 september 2017 geïdentificeerd en geregistreerd zijn (Uitgifte van het paspoort inbegrepen) .

Indien deze termijn overschreden wordt, wordt de paardachtige definitief uitgesloten van de slacht voor menselijke consumptie.
 

2.3. Uitsluiten voor menselijke consumptie of niet?

Door het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 blijven de te identificeren paardachtigen in de voedselketen (onder voorbehoud van het naleven van de termijnen). De definitieve uitsluiting van paardachtigen uit de voedselketen zal in een latere stap door de houders moeten gebeuren (via de elektronische mutatie ofwel het mutatieformulier.

Deze keuze dient te worden geregistreerd en duidelijk vermeld zijn in het paspoort.

De keuze voor uitsluiting voor menselijke consumptie is definitief en onomkeerbaar. Het is het gevolg hetzij van een beslissing van de houder, hetzij van de toediening van bepaalde medische behandelingen!

Elke behandeling met substanties vermeld in een lijst van “onontbeerlijke geneesmiddelen“, die niet voorzien zijn in Verordening 2377/90/EG, zal door de behandelende dierenarts in het paspoort onder de rubriek “medische behandelingen” moeten vermeld worden en zal een wachttijd van minimum 6 maanden vóór de slachting als gevolg hebben.

Door middel van de identificatie, de encodering en de controle die mogelijk is met de microchip, kan de voedselveiligheid voor de consument gegarandeerd worden. Wanneer er iets fout gegaan is, laat het systeem bovendien toe om de verantwoordelijke ontegensprekelijk aan te duiden.

Voor de paardachtigen die ingevoerd worden om hier geslacht te worden gelden andere regels. Indien het om paardachtigen gaat, die uit een EG lidstaat komen, dan is het slachten alleen mogelijk als er een geldig paspoort is, waaruit blijkt dat er geen uitsluiting van de slacht is. Een Invoergezondheidscertificaat moet ook voor paarden uit andere lidstaten en derde landen (buiten de EG) afgeleverd worden.

2.4. Identificatieprocedures

U kan 2 verschillende procedures volgen:

 • “ONLINE” IDENTICATIE: snelwerkende procedure via www.horseid.be
 • “PAPIEREN” IDENTIFICATIE: manuele en tijdrovende procedure.

 

Algemeen gesteld, kan u uw paard laten identificeren in 5 eenvoudige stappen (beide procedures) :

 1. De houder dient een “identificatieaanvraag” (elektronisch of papier) in en duidt een erkende identificeerder aan (naam en/of ordenr) die de paardachtige zal identificeren. Raadpleeg de lijst met de erkende identificeerders.
 2. De houder voert de betaling online uit (beveiligded online betaling) indien hij/u gebruik maakt van de online procedure. Indien u kiest voor de “papieren” procedure, wordt de factuur per post opgestuurd.
 3. De BCP stuurt het “identificatieattest voor paardachtige” op naar de houder (per post of per mail volgens gekozen procedure).
 4. De erkende identificeerder identificeert de paardachtige en stuurt het attest terug naar de BCP of naar het desbetreffende Belgisch stamboek.
 5. Na Controle en encodering van de identificatie, wordt een “bevesting encodering van de paardachtige in de centrale databank” (er post of per mail volgens gekozen procedure) en een EU-conform paspoort (indien van toepassing) afgeleverd.

Vier mogelijkheden:

 1. Identificatie van een veulen bestemd om ingeschreven te worden in een Belgisch erkend stamboek.
 2. Identificatie van een veulen dat niet bestemd is om ingeschreven te worden in een fokkersvereniging (niet vastgestelde origine).
 3. Identificatie van een veulen bestemd om ingeschreven te worden in een buitenlandse fokkersvereniging.
 4. Identificatie van een veulen bestemd voor de slacht (slachtveulen).

3. Procedure om andere paarden te identificeren

Alle in België verblijvende paardachtigen (paarden, ezels, pony’s, zebra’s, …) dienen geïdentificeerd te worden aan de hand van een:

 • EU-conform paspoort (inclusief bijlage IX : Medische behandelingen – eindbestemming van het dier)
 • Microchip, beantwoordend aan de ISO-normen 11784 en 11785, in de linkerhalsstreek
 • Identificatie in de centrale databank
Het volstaat NIET dat uw paardachtige gechipt is en over een paspoort beschikt! De gegevens van de paardachtige moeten ook geregistreerd worden in de centrale databank, beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard (BCP).
 

3.1 Termijn & Statuut van de paardachtige (Uitsluiten voor menselijke consumptie of niet)

Indien uw paard NIET over een EU-conform paspoort beschikt en er werd geen aanvraag tot identificatie ingediend voor 31 december 2009, is het paard definitief uitgesloten van de slacht voor menselijke consumptie.

Indien uw paard over een EU-conform paspoort beschikt, wordt het statuut overgenomen, welke vermeld staat in het paspoort. Wanneer er geen enkele informatie over het statuut van het paard vermeld staat in het paspoort, wordt het paard beschouwd als bestemd voor de menselijke consumptie.

De uitsluiting voor menselijke consumptie is definitief en onomkeerbaar en is het gevolg hetzij van een beslissing van de eigenaar, hetzij van de toediening van bepaalde medische behandelingen!

Elke behandeling met substanties vermeld in een lijst van “onontbeerlijke geneesmiddelen“, die niet voorzien zijn in Verordening 2377/90/EG, zal door de behandelende dierenarts in het paspoort onder de rubriek “medische behandelingen” moeten vermeld worden en zal een wachttijd van minimum 6 maanden vóór de slachting als gevolg hebben.

Door middel van de identificatie, de encodering en de controle die mogelijk is met de microchip, kan de voedselveiligheid voor de consument gegarandeerd worden. Wanneer er iets fout gegaan is, laat het systeem bovendien toe om ontegensprekelijk de verantwoordelijke aan te duiden.

Voor de paardachtigen die ingevoerd worden om hier geslacht te worden gelden andere regels. Indien het om paardachtigen gaat, die uit een EU lidstaat komen, dan is slachten alleen mogelijk als er een geldig paspoort is, waaruit blijkt dat de paarden niet uitgesloten zijn voor de slacht. Een Invoergezondheidscertificaat moet ook voor paarden uit lidstaten en derde landen (buiten de EU) afgeleverd worden.

Wanneer uw paard geregistreerd is in de centrale gegevensbank en u verliest uw EU-conform paspoort, om vervolgens een duplicaat aan te vragen, staat het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid een schorsing toe van 6 maanden, opdat het geregistreerde paard nadien opnieuw toegelaten kan worden voor de slacht voor de menselijke consumptie.

3.2. Identificatieprocedures

U kan kiezen uit 2 verschillende identificatieprocedures:

 • “ONLINE” IDENTIFICATIE: snelle procedure. (tijdelijk uitgesteld)
 • “PAPIEREN” IDENTIFICATIE: manuele en tijdrovende procedure

3.3. Algemeen gesteld, kan u uw paard laten identificeren in 5 eenvoudige stappen (deze gelden voor beide procedures.):

 1. De houder dient een “identificatieaanvraag” (elektronisch of papier) in en duidt een erkende identificeerder aan (naam en/of ordenr) die de paardachtige zal identificeren. Raadpleeg de lijst met de erkende identificeerders.
 2. De houder voert de betaling online uit (beveiligded online betaling – OGONE) indien hij/u gebruik maakt van de online procedure. Indien u kiest voor de “papieren” procedure, wordt de factuur per post opgestuurd.
 3. De BCP stuurt het “identificatieattest voor paardachtigen” op naar de houder (per post of per mail al naargelang de gekozen procedure).
 4. De erkende identificeerder identificeert de paardachtige en stuurt het attest terug naar de BCP of naar het desbetreffende Belgische stamboek.
 5. Na controle en encodering van de identificatie, worden een “bevesting encodering van de paardachtige in de centrale databank” en een EU-conform paspoort (indien van toepassing) opgestuurd per post.

3.4. Drie mogelijkheden :

 1. Identificatie van een paard reeds ingeschreven in een Belgisch erkend stamboek
 2. Identificatie van een paard niet ingeschreven in een fokkersvereniging (niet vastgestelde origine)
 3. Identificatie van een paard reeds voorzien van een identificatiedocument afgeleverd in het buitenland