Algemene verkoopsvoorwaarden

1. AANVAARDING:
 

Elke koper die ons een bestelling geeft, aanvaardt impliciet de onderstaande voorwaarden en doet daarmee afstand van zijn aankoopvoorwaarden die in strijd zouden zijn met onze algemene verkoopvoorwaarden.

De korting op onze prijzen, tarieven en algemene verkoopvoorwaarden houdt geen verbintenis in van onze kant: elk aanbod wordt daarom begrepen als "vrijblijvend".

De verkoop wordt pas als geldig beschouwd wanneer ons bedrijf, na het zien van een bestelling, een schriftelijke aanvaarding mededeelt.
 

2. VERKOOP:

 • Onze producten worden gefactureerd tegen de prijs van ons tarief dat van kracht is op de dag van de bestelling.

 • De actieprijzen zijn geldig tot de aangegeven datum of zolang de voorraad strekt voor België.

3. ZENDINGEN:

De producten reizen - ongeacht de verzendmethode - op risico van de koper, zelfs in geval van gratis verzending.

Bestellingen van meer dan € 1500 (excl. BTW) worden gratis bezorgd.

Voor elke bestelling met een lager bedrag wordt automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving van ons, een vaste financiële deelneming van € 100 (excl. BTW)  in de leveringskosten gefactureerd. Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden, binnen de grenzen van de voor België beschikbare voorraden.

We behouden ons het recht om deelleveringen te doen.

De koper is verplicht om bij ontvangst de producten te controleren en de conformiteit goed te keuren. Alle gevallen van schade en / of onvolledige levering moeten bij aflevering van de goederen aan de vervoerder worden gemeld en gedocumenteerd worden op de transportdocumenten. Alle verborgen schade wordt binnen 2 werkdagen schriftelijk aan ons meegedeeld; het soort schade wordt altijd gespecificeerd.

We behouden ons het recht om de schade te laten constateren door een lid van onze staf, alvorens vervanging toe te staan.
 

4. OVERMACHT:
 

De opdracht of handeling van een hogere autoriteit, oorlog, rellen, staking, uitsluiting, lockdown,  brand, overstroming, explosie, onderbreking van nationaal en / of internationaal transport, het defect of de vertraging van de levering of enige andere omstandigheden buiten onze controle, die de  productie of de normale verzending van de producten belet, wordt beschouwd als overmacht die ons ontslaat van de aangegane verplichtingen en, naar onze keuze, opschorting of beëindiging van het contract of de bestelling tot gevolg heeft.
 

5. BETALING:
 

 1. Al onze facturen zijn netto contant betaalbaar per domiciliëring op onze rekening BE19 0016 0255 0712 , zonder korting of inhouding, zonder kosten voor ons, tenzij uitzonderingen uitdrukkelijk schriftelijk door ons bevestigd werden.

 2. Bij niet-betaling van de prijs of het verschuldigde saldo op de vervaldag, wordt deze prijs of het saldo onmiddellijk en volledig opeisbaar. In dit geval behouden wij ons ook het recht om eventuele naleveringen tegen vergoeding uit te voeren. Bovendien houdt wanbetaling automatisch en zonder kennisgeving of ingebrekestelling het volgende in :

  1. een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag, zonder dat deze schadevergoeding echter minder mag bedragen dan € 150, waarbij deze clausule door de koper wordt aanvaard in toepassing van artikel 1229, van het burgerlijk wetboek.

  2. de vertragingsrente wordt berekend tegen het geldende wettelijke tarief, zoals hieronder gespecificeerd:
   https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/rentevoet_betalingsachterstand_handelstransacties


6. GARANTIES - CLAIMS:
 

Wij verlenen uitsluitend garantie tegen verborgen gebreken, die door de wet zijn voorzien ten behoeve van kopers van roerende goederen, en die verleend door de fabrikant binnen de door deze laatste gespecificeerde limieten.

Klachten over onze facturen kunnen alleen in behandeling worden genomen als ze schriftelijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de goederen worden ingediend.

De koper kan alleen gebruik maken van onze garantie als hij bewijst dat hij heeft voldaan aan de wettelijke en contractuele vereisten inzake opslag- en transportcondities (GDP : Good Distribution Practices).

De koper verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat deze zelfde voorschriften door zijn klanten worden gerespecteerd.
 

7. HERROEPEN of UITWISSELEN:
 

De koper kan de door hem gekochte producten alleen retourneren na akkoord van ons. Na een terugnameovereenkomst geeft Virbac Belgium nv de opdracht aan de transportfirma van haar keuze om de goederen af ​​te voeren.

Retourzendingen op eigen initiatief van de koper worden niet in behandeling genomen. 

We kunnen elk product crediteren (cumulatieve voorwaarden):

 • met een vervaldatum < 6 maanden vanaf de leveringsdatum

 • niet verkocht door de GH

 • dat is teruggestuurd of vernietigd (met bewijs van vernietiging)

Wij crediteren geen producten :

 • bewust gekocht met een korte houdbaarheidsdatum (< 6 maanden), tijdens speciale promoties (de datum staat vermeld op de aanbieding), bijvoorbeeld

 • gekocht met een vervaldatum > 6 maanden op het moment van levering, BEHALVE MET ONZE UITDRUKKELIJKE OVEREENSTEMMING

Kunnen in geen geval worden geretourneerd:

 • producten die in een staat verkeren waardoor ze ongeschikt zijn voor verkoop, met name door opening, vernietiging, vervuiling of enige wijziging van de verpakking of het etiket.

 • producten die zijn beschadigd door onjuiste of langdurige opslag.

 • producten die gekoeld (2-8°C) bewaard dienen te worden.

 

In het geval dat een product uit de handel wordt genomen, kan het aan ons geretourneerd worden voor terugbetaling tegen de aankoopprijs.

Producten waarvan de verkoop nul is geworden, worden naar ons eigen goeddunken gecrediteerd of geruild tegen hun aankoopprijs, gedurende maximaal 2 jaar vanaf de datum van het op de markt brengen.

Worden gecrediteerd of omgeruild tegen hun aankoopprijs, producten met een vervaldatum waarvan de geldigheid nog minstens 6 maanden is, op voorwaarde van voorafgaand overleg.
 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD:
 

De geleverde producten blijven ons eigendom tot het moment van volledige en effectieve betaling, op een definitieve basis, van alle aan ons verschuldigde bedragen, zonder dat wij verplicht zijn om precies te specificeren dat de namen, contactgegevens en hoeveelheden van onze producten die achterblijven in de voorraden van de koper, waar die zich ook bevinden, overeenkomen met de bedragen die ons nog verschuldigd zouden zijn.
 

9. EXPLICIETE BESLUIT CLAUSULE:
 

In geval van niet-betaling van een enkele termijn of indien de koper termijnen aanvraagt ​​van een van zijn schuldeisers, een gerechtelijk of buitengerechtelijk akkoord verzoekt, indien op zijn eigendom of op een deel van zijn eigendom beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser en, in geval van overlijden van de koper, wordt de verkoop automatisch beëindigd, indien we dat wensen, door de enkele verzending van een aangetekende brief per post; de koper of zijn begunstigden verbinden zich ertoe de producten binnen 24 uur aan ons terug te sturen.

Bij niet-retournering binnen deze termijn kunnen we de producten overal terugvorderen, zonder wettelijke formaliteiten.
 

10. JURISDICTIE:
 

Op al onze verkopen is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen of geschillen tussen partijen, met betrekking tot het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van onze verkopen, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven, met dien verstande dat wij ons het recht voorbehouden om af te wijken van deze regel. en om het geschil voor te leggen aan de rechtbanken van de woonplaats van de koper. De totstandkoming of aanvaarding van toezeggingen of ontwerpen of de aanvaarding van reglementen houdt geen vernieuwing of afwijking van dit bevoegdheidsbeding in.