Shaping the future of animal health
Virbac Belgium

Eraquell tabs 800 kg

Kauwtabletten voor paarden

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN
VERSCHILLEND
Registratiehouder en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte : VIRBAC - 1ère Avenue – 2065 m, L.I.D, 06516 Carros, Cedex, Frankrijk

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Werkzaam bestanddeel: Elk kauwtablet van 3300 mg bevat: Ivermectine 20 mg
Hulpstoffen: Povidon, Crospovidone, Microkristallijne cellulose, Ciderappeldroesem (bijproduct van de productie van appelcider), Vloeibare glucose, Gepregelatiniseerd zetmeel
(maïszetmeel), Persbare suiker, Magnesiumstearaat

INDICATIES
Voor de behandeling van besmettingen met nematoden of arthropoden, veroorzaakt door volwassen en onvolwassen spoelwormen en horzels bij paarden:
Nematoden
Grote strongyliden: Strongylus vulgaris (volwassen en arteriële larvale stadia), Strongylus edentatus (volwassen en L4 weefsel larvale stadia), Strongylus equinus (volwassen en L4 larvale stadia)
Triodontophorus spp. (volwassen stadia)
Kleine strongyliden: Cyathostomum (volwassen stadia en niet-geïnhibeerde slijmvlies larvale stadia): Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Gyalocephalus spp.
Ascariden: Parascaris equorum (volwassen en larvale stadia).
Oxyuren: Oxyuris equi (volwassen en larvale stadia).
Trichostrongylidae: Trichostrongylus axei (volwassen stadia).
Horzels: Gasterophilus spp. (larvale stadia).

CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij veulens jonger dan 2 weken. Niet gebruiken bij merries die melk produceren voor menselijke consumptie. Niet gebruiken bij paarden met
een bekende overgevoeligheid voor een van de (actieve) bestanddelen.

BIJWERKINGEN
In zeer zeldzame gevallen kan bij paarden na de behandeling koliek, diarree en anorexie voorkomen, vooral wanneer sprake is van zeer ernstige worminfecties. In zeer
zeldzame gevallen doen zich allergische reacties voor na de behandeling met het middel, zoals speekselvloed, linguaal oedeem, linguale urticaria, tachycardie, congestie van slijmvliezen en
subcutaan oedeem. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Paarden.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN TOEDIENING
Eenmalige orale toediening. 200 μg ivermectine per kg lichaamsgewicht, wat overeenkomt met 1 tablet per 100 kg lichaamsgewicht.
Lichaamsgewicht Dosering Lichaamsgewicht Dosering
Tot en met 100 kg 1 tablet 501-600 kg 6 tabletten
101-200 kg 2 tabletten 601-700 kg 7 tabletten
201-300 kg 3 tabletten 701-800 kg 8 tabletten
301-400 kg 4 tabletten
401-500 kg 5 tabletten

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Voor een juiste dosering moet het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald worden. Als de juiste dosis bepaald is, moet
het middel als volgt worden toegediend: Bied de tablet in de open hand aan. Het paard zal makkelijker de tabletten accepteren indien telkens één tablet wordt aangeboden. Het is echter
ook mogelijk meer tabletten tegelijkertijd toe te dienen. Herhaal dit tot de volledige dosis is toegediend. Tijdens de toediening kan de tablet aangevuld worden met een kleine hoeveelheid
voer of met een beloning om de acceptatie door het paard te verhogen. Indien de benodigde dosering niet volledig is opgenomen, dient een alternatieve behandeling te worden toegepast.
Raadpleeg daarvoor uw dierenarts. De dierenarts kan advies geven over het juiste doseringsprogramma en het voorraadbeheer, ten behoeve van een optimale bestrijding van horzel en
spoelwormbesmetting.

WACHTTERMIJN
(Orgaan)vlees: 35 dagen. Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Geen speciale voorzorgen voor de bewaring van dit diergeneesmiddel. Niet gebruiken na het bereiken van de houdbaarheidsdatum
vermeld op de doos. Gebruik het geopende product binnen 12 maanden. Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren. Avermectines kunnen soms intolerantie verschijnselen veroorzaken. Gevallen met dodelijke
afloop zijn voornamelijk beschreven bij Collies, Bobtails en Collie-achtigen (waaronder Shetland Sheepdogs, Border Collies, Bobtails en Shelties) alsook kruisingen en land-en
zeeschildpadden. Honden en katten dienen geen gemorste tabletten in te slikken of in contact te komen met de verpakking ervan, vanwege het risico van vergiftigingsverschijnselen door
ivermectine. Het is mogelijk dat jonge veulens en kleine paarden die minder dan 50 kg wegen niet in staat zijn om tabletten in te slikken. Raadpleeg daarvoor uw dierenarts.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient. Na gebruik handen wassen. Vermijd contact met de ogen. Raadpleeg een arts in
geval van irritatie van de ogen. Niet eten, drinken of roken tijdens het hanteren van het product. Buiten bereik van kinderen houden. Indien het product per ongeluk door de mens wordt
ingeslikt, raadpleeg dan een arts en toon hem de bijsluiter, zodat hij weet wat de betrokken persoon heeft ingeslikt.
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: De volgende situaties dienen vermeden te worden, omdat zij de ontwikkeling van resistentie
bevorderen en uiteindelijk kunnen leiden tot ondoeltreffendheid van de behandeling
- te frequent en herhaald gebruik van anthelmintica van eenzelfde groep gedurende een langere periode,
- onderdosering, door onderschatting van het lichaamsgewicht, onjuiste toediening van het product. Vermoedelijke klinische gevallen van resistentie tegen anthelmintica moeten nader
onderzocht worden door middel van geschikte tests (bijv. Faecal Egg Count Reduction Test). Wanneer het resultaat van de test(s) duidelijk wijst op een resistentie tegen een bepaald
anthelminticum, moet een anthelminticum van een andere groep en met een andere werkingswijze toegediend worden. Resistentie tegen ivermectine bij Parascaris equorum bij paarden
wordt gerapporteerd. Derhalve dient het gebruik van dit product gebaseerd te worden op nationale epidemiologische gegevens (regionaal en op bedrijfsniveau) mbt de gevoeligheid van
nematoden en geadviseerd te worden hoe een verdere resistentieontwikkeling tegen wormmiddelen beperkt kan worden. Het middel is veilig voor (dek)hengsten.
Overdosering: Tolerantieonderzoek uitgevoerd met het product bij volwassen paarden met tot 5 maal de voorgeschreven dosering heeft geen schadelijke bijwerkingen aangetoond.
Veiligheidsonderzoek werd uitgevoerd met een diergeneesmiddel dat praziquantel en dezelfde hoeveelheid ivermectine bevat (EQUIMAX orale gel), bij merries, hengsten en veulens.
Toediening aan merries drie maal de voorgeschreven dosering met een interval van 14 dagen gedurende de gehele dracht en de lactatie heeft geen abortus of enig ander nadelig effect op de
dracht, de geboorte en de algemene gezondheid van de merrie aangetoond, noch enige afwijking bij de veulens. Toediening aan (dek)hengsten drie maal de voorgeschreven dosering heeft
geen nadelig effect aangetoond op de vruchtbaarheid en de dekprestaties. Toediening aan veulens met vijf maal de voorgeschreven dosering heeft geen nadelig effect aangetoond.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen
of restanten daarvan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. UITZONDERLIJK GEVAARLIJK VOOR VISSEN EN ANDERE WATERORGANISMEN. Het product
en/of de gebruikte tube dienen derhalve niet in het oppervlaktewater terecht te komen.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
01/2013

OVERIGE INFORMATIE
Kartonnen doos met een inhoud van 1, 2, 12, 40 of 48 polypropyleen (PP) tubes van 8 tabletten, afsluiting met een polyethyleen kinderveilige dop.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
URA - Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik / Op diergeneeskundig voorschrift