Shaping the future of animal health
Virbac Belgium

Equimax 800kg

Kauwtabletten voor paarden

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Registratiehouder VIRBAC - 1ère Avenue – 2065 m, L.I.D, 06516 Carros, Cedex, Frankrijk
 
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN 
Werkzaam bestanddeel / Werkzame bestanddelen: Elk kauwtablet van 3300 mg bevat: Ivermectine 20 mg; Praziquantel 150 mg
Hulpstoffen: Povidon; Crospovidon; Microkristallijne cellulose; Ciderappeldroesem (bijproduct van de productie van appelcider); Vloeibare glucose; Gepregelatiniseerd zetmeel;
Persbare suiker; Magnesiumstearaat

INDICATIES
Voor de behandeling van gemengde besmettingen met cestoden, nematoden of arthropoden, veroorzaakt door volwassen en onvolwassen spoelwormen, longnematoden,
horzels en lintwormen bij paarden:
Nematoden
Grote strongyliden: Strongylus vulgaris (volwassen en arteriële larvale stadia); Strongylus edentatus (volwassen en L4 weefsel larvale stadia); Strongylus equinus (volwassen en L4 larvale stadia)
Triodontophorus spp. (volwassen stadia)
Kleine strongyliden: Cyathostomum (volwassen stadia en niet-geïnhibeerde slijmvlies larvale stadia): Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Gyalocephalus spp.
Ascariden: Parascaris equorum (volwassen en larvale stadia).
Oxyuren: Oxyuris equi (volwassen en larvale stadia).
Trichostrongylidae: Trichostrongylus axei (volwassen stadia).
Cestoden (lintworm): Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna, Paranoplocephala mamillana.
Horzels: Gasterophilus spp. (larvale stadia).
Aangezien lintwormbesmettingen onwaarschijnlijk zijn bij veulens jonger dan 2 maanden, wordt de behandeling van veulens jonger dan 2 maanden niet noodzakelijk geacht.

CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij veulens jonger dan 2 weken. Niet gebruiken bij merries die melk produceren voor menselijke consumptie.
Niet gebruiken bij paarden met een bekende overgevoeligheid voor een van de (actieve) bestanddelen. Het product dient uitsluitend te worden toegediend bij paarden.
Bij honden, katten (vooral Collies, Old English Sheepdogs en verwante rassen en kruisingen) en ook schildpadden kunnen bijwerkingen optreden vanwege de concentratie ivermectine in dit
product, indien zij de kauwtabletten inslikken.

BIJWERKINGEN
In zeer zeldzame gevallen kan bij paarden na de behandeling koliek, diarree en anorexie voorkomen, vooral wanneer sprake is van zeer ernstige worminfecties. In zeer
zeldzame gevallen doen zich allergische reacties voor na de behandeling met het middel, zoals speekselvloed, linguaal oedeem, linguale urticaria, tachycardie, congestie van slijmvliezen en
subcutaan oedeem. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Paarden.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN TOEDIENING
Eenmalige orale toediening. 200 μg ivermectine en 1.5 mg praziquantel per kg
lichaamsgewicht, wat overeenkomt met 1 tablet per 100 kg lichaamsgewicht. Voor een juiste dosering moet het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald worden.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Als de juiste dosis bepaald is, moet het middel als volgt worden toegediend:
Presenteer de tablet in de open hand. Herhaal dit tot de volledige dosis is toegediend. Tijdens de toediening kan de tablet aangevuld worden met een kleine hoeveelheid voer of met een beloning om de
acceptatie door het paard te verhogen. Indien de benodigde dosering niet volledig is opgenomen, dient een alternatieve behandeling te worden toegepast. Raadpleeg daarvoor uw dierenarts.
De dierenarts kan advies geven over het juiste doseringsprogramma en het voorraadbeheer, ten behoeve van een optimale bestrijding van lintworm- en spoelwormbesmetting.

WACHTTERMIJN
(Orgaan)vlees: 35 dagen. Niet gebruiken bij merries die melk produceren voor menselijke consumptie.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Geen speciale voorzorgen voor de bewaring. Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Niet gebruiken na het bereiken van
de houdbaarheidsdatum vermeld op de doos. Gebruik het geopende product binnen 12 maanden. Wanneer de tube voor het eerst wordt geopend, dient te worden uitgerekend op welke
datum de eventuele resten in de tube verwijderd moeten worden. Deze datum dient te worden geschreven op de ruimte op het etiket die daarvoor bestemd is.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: Het is mogelijk dat jonge veulens en miniatuurpaarden die minder dan 50 kg wegen de kauwtabletten niet kunnen inslikken. Raadpleeg
hiervoor uw dierenarts. Avermectines kunnen overgevoeligheidsreacties veroorzaken bij andere diersoorten dan de doeldiersoort. Overgevoeligheidsreacties zijn waargenomen bij honden, in het
bijzonder bij collieachtigen, Old English Sheepdogs en aanverwante rassen of kruisingen met deze rassen, evenals bij (land)schildpadden. Honden en katten dienen geen gemorste tabletten in te
slikken of in contact te komen met de verpakking ervan, vanwege het risico van vergiftigingsverschijnselen door ivermectine. Aangezien ivermectine zich sterk bindt aan plasmaeiwitten dient
voorzichtig te worden omgegaan met dit product in geval van zieke dieren of in geval van omstandigheden die gepaard gaan met een laag eiwitgehalte in het plasma.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient: Na gebruik handen wassen. Vermijd contact met de ogen. In geval van ongewilde
aanraking met de ogen, onmiddellijk met veel water spoelen. Raadpleeg een arts in geval van irritatie van de ogen. Niet eten, drinken of roken tijdens het hanteren van het product. Buiten
bereik van kinderen houden. Indien het product per ongeluk door de mens wordt ingeslikt, raadpleeg dan onmiddelijk een arts en toon hem de bijsluiter, zodat hij weet wat de betrokken
persoon heeft ingeslikt.
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: De volgende situaties dienen vermeden te worden, omdat zij de ontwikkeling van resistentie
bevorderen en uiteindelijk kunnen leiden tot ondoeltreffendheid van de behandeling: te frequent en herhaald gebruik van anthelmintica van eenzelfde groep gedurende een langere periode,
onderdosering, door onderschatting van het lichaamsgewicht, onjuiste toediening van het product of een niet of onjuist gekalibreerd doseerapparaat (indien van toepassing). Eventuele
klinische gevallen van resistentie tegen anthelmintica moeten nader onderzocht worden door middel van geschikte tests (bijv. Faecal Egg Count Reduction Test). Wanneer het resultaat van de
test(s) duidelijk wijst op een resistentie tegen een bepaald anthelminticum, moet een anthelminticum van een andere groep en met een andere werkingswijze toegediend worden. Resistentie
tegen ivermectine bij Parascaris equorum bij paarden wordt in een aantal landen ook binnen de EU gerapporteerd. Derhalve dient het gebruik van dit product gebaseerd te worden op
nationale epidemiologische gegevens (regionaal en op bedrijfsniveau) mbt de gevoeligheid van nematoden en geadviseerd te worden hoe een verdere resistentieontwikkeling tegen
wormmiddelen beperkt kan worden. Het middel kan veilig worden toegediend aan (dek)hengsten.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg: Equimax tabs kan bij paarden worden toegediend gedurende elke fase van de dracht of lactatie.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie: De effecten van GABA-antagonisten worden versterkt door ivermectine.
Overdosering: Tolerantieonderzoek uitgevoerd bij veulens met tot 5 maal de voorgeschreven dosering heeft geen schadelijke bijwerkingen aangetoond.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
UITZONDERLIJK GEVAARLIJK VOOR VISSEN EN ANDERE WATERORGANISMEN. Het product en/of de gebruikte tube dienen derhalve niet in het oppervlaktewater terecht te komen.
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten daarvan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
11/2013

OVERIGE INFORMATIE
Kartonnen doos met een inhoud van 1, 2, 12, 40 of 48 polypropyleen tubes van 8 tabletten, afsluiting met een kinderveilige dop.

NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BREGEN 
REG NL 100622 URA - BE: BE-V319733
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.