Shaping the future of animal health
Virbac Belgium

Elke koper die ons een bestelling overmaakt, aanvaardt impliciet de hieronder opgesomde voorwaarden en ziet, door het overmaken van een bestelling af van zijn algemene aankoopvoorwaarden die in strijd zouden zijn met onze algemene verkoopsvoorwaarden.
Het overmaken van onze prijzen, tarieven en algemene verkoopsvoorwaarden houdt geen verbintenis van onzentwege in : elk aanbod dient bijgevolg als "zonder verbintenis" te worden opgevat. Het kontrakt geldt pas als afgesloten wanneer onze firma, na inzage van een bestelling, een schriftelijke aanvaarding overgemaakt heeft.
2.    VERKOOP
–    Onze producten worden aangerekend tegen onze tariefprijs geldend op de dag van de      bestelling.
–    In geval van wederverkoop verbindt de koper zich ertoe overeenkomstig de van kracht zijnde wet-  geving de vastgestelde prijzen te eerbiedigen. Het is onze kopers en hun cliënten niet toegelaten  in de plaats van VIRBAC specialiteiten concurrerende producten, nabootsingen of surrogaten aan  te bieden of te leveren. Ze verbinden zich ertoe zich ervan te onthouden in hun catalogi en prijs-  lijsten, een synoniem of een gelijkwaardigheid met onze specialiteiten vast te stellen.
3. VERZENDING
De producten reizen - ongeacht de wijze van verzending - op risico van de koper, zelfs in geval van franco verzending.
De bestelling die:
e 250 (BTW niet inbegrepen) overtreffen, worden franco geleverd aan de Heren groothandelaars verdelers. Voor elke bestelling van een geringer bedrag zal ambtshalve en zonder voorafgaand bericht van onzentwege een forfaitaire financiële deelneming in de leveringskosten aangerekend worden. De bestellingen worden binnen een zo kort mogelijke termijn verzonden. Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen uit te voeren.
De koper is er bij ontvangst toe gehouden de controle van de producten uit te voeren en er de ontvangst en de conformiteit van te aanvaarden. In geval van schade en/of gedeeltelijke leveringen dient onmiddellijk de vervoerder op de hoogte gebracht te worden op het moment van de levering en moet dit op de vervoersdocumenten vermeld worden.
Elke vorm van schade dient ons schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 2 werkdagen; er zal steeds vermeld worden om welke vorm van schade het zich handelt. Wij behouden ons het recht voor om de schade te laten controleren door een van onze personeelsleden alvorens een toestemming tot vervanging toe te staan.
4.    OVERMACHT
Een bevel of maatregel van hogerhand, oorlog, opstand, staking, lock-out, brand, overstroming, ontploffing, onderbreking van het nationaal en/of internationaal vervoer, het ontbreken of de laattijdige bevoorrading of gelijk welke omstandigheden die onafhankelijk zijn van onze wil, en die de productie of de normale verzending van de producten verhinderen, worden als gevallen van overmacht beschouwd en bevrijden ons van de door ons aangegane verplichtingen en hebben, naar onze keuze, de opschorting of de verbreking tot gevolg.
5.    BETALING
–    Al onze facturen zijn netto kontant betaalbaar, zonder korting noch aftrek, zonder kosten voor ons,  uitgezonderd afwijkingen door ons uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.
–    Bij gebreke aan betaling van de prijs en, in geval van betaling op termijn, bij gebreke aan betaling  van deze prijs of van het saldo dat verschuldigd is op een vervaldatum, wordt deze prijs of het  saldo onmiddellijk en geheel opeisbaar. In dit geval behouden wij ons tevens het recht voor elke  latere levering tegen rembours uit te voeren. Daarbij zal het gebrek aan betaling van rechtswege  en zonder aanmaning noch ingebrekestelling van rechtswege opeisbaar maken:
1.    een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag, zonder dat echter   deze vergoeding kleiner mag zijn dan het bedrag van e 50, dit beding zijnde aanvaard door   de koper bij toepassing van artikel 1229, §2, van het Burgerlijk Wetboek.
2.    verwijlintresten berekend tegen een interestvoet van 1% per maand.
6.    WAARBORG - BEZWAREN
Wij verlenen ten titel van waarborg tegen verborgen gebreken uitsluitend deze die door de wet voorzien is ten voordele van de kopers van roerende goederen, en deze die door de fabrikant worden toegerekend binnen de door deze nader bepaalde perken.
De bezwaren betreffende onze facturen kunnen slechts in overweging genomen worden wanneer zij schriftelijk worden geformuleerd binnen de vijf werkdagen die op de ontvangst van de goederen volgen.
De koper zal zich slechts op onze waarborg kunnen beroepen indien hij het bewijs levert dat hij de wettelijke en contractuele voorschriften met betrekking tot de voorwaarden voor stockage en vervoer heeft geëerbiedigd.
De koper verbindt zich ertoe deze zelfde voorschriften door zijn kliënten te doen naleven.
7.    TERUGNAME OF RUIL
De koper zal de producten die hij gekocht heeft slechts mogen terugzenden na ons akkoord. Na ons akkoord tot terugname zal Virbac Belgium SA een transportfirma van eigen keuze aanwijzen om deze goederen op te halen.
De op eigen initiatief teruggezonden goederen zullen niet in aanmerking komen voor vervanging. In geen geval zullen goederen aangenomen worden die naar onze zetel in Leuven gezonden worden.
Zullen in geen enkel geval mogen teruggezonden worden:
–    de producten die zich in een staat bevinden die hen ongeschikt maakt tot verkoop, namelijk door  het feit van opening, vernieling, vervuiling of enige wijziging aan de verpakking of het etiket.
–    de producten beschadigd wegens een onaangepaste of te lange opslag.
In geval van terugtrekking van een product uit de markt, zal dit ons mogen teruggezonden worden tegen terugbetaling van zijn aankoopprijs.
De producten waarvan de afzet nul is geworden zullen naar ons goeddunken geruild of gecrediteerd worden tegen hun aankoopprijs gedurende maximum 2 jaar vanaf het op de markt brengen van het product.
De producten met een vervaldatum, waarvan de geldigheidsduur minder dan 5 jaar is, zullen gecrediteerd of geruild worden tegen 50% van hun aankoopprijs, op voorwaarde dat ze teruggezonden worden binnen een termijn van 30 dagen voor het einde van de vervaldatum.
8.    EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde producten blijven onze eigendom tot de volledige en effectieve betaling ten vaste en definitieve titel van alle bedragen die ons verschuldigd zouden zijn, zonder dat wij ertoe gehouden zijn nauwkeurig te bepalen dat de namen, gegevens en hoeveelheden van onze producten die in de voorraad van de koper overblijven, op welke plaats het ook weze, wel overeenstemmen met de bedragen die ons verschuldigd zouden blijven.
9.    UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING
In geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of indien de koper termijnen en uitstel vraagt van één of andere van zijn schuldeisers, een gerechtelijk of buitengerechtelijk concordaat vraagt, indien er op het geheel of een deel van zijn goederen beslag wordt gelegd ten verzoeke van een schuldeiser en in geval van overlijden van de koper, zal de koop van rechtswege ontbonden worden, naar ons goeddunken, door de loutere verzending van een per post aangetekende brief; de koper of zijn rechthebbende verbinden zich ertoe de producten terug te geven binnen de 24 uren.
In geval van niet-teruggave binnen deze termijnen zullen wij, op welke plaats het ook weze, de producten mogen terugnemen zonder gerechtelijke formaliteiten.
10.    RECHTSBEVOEGDHEID
Het Belgisch recht is van toepassing op al onze verkopen. Alle betwistingen of geschillen tussen partijen met betrekking tot het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van onze verkopen, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Leuven. Wij behouden ons echter het recht voor van deze regel af te wijken en het geschil voor de rechtbanken van de woonplaats van de koper te brengen.
De uitgifte of de acceptatie van promessen of wisselbrieven of de aanvaarding van betalingen houden noch schuldvernieuwing, noch afwijking van deze bevoegdheidsclausule in.